Ezechiel verklaring

Aan alle leden van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Als leiders moet u zich ervan bewust zijn dat wij in overeenstemming met de Schrift regelmatig bidden voor “alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid” (1 Timoteüs 2:2 NBV). Wij bidden dagelijks voor het werk dat u doet als volksvertegenwoordigers van het volk van Nederland.

Wij schrijven u echter over een punt van grote zorg. Namelijk de introductie van het ‘vaccinatiepaspoort’ in de Nederlandse samenleving. Voor veel christenen is dit een onhoudbaar iets dat verschrikkelijke gevolgen heeft voor ons land.

Om te beginnen moeten wij opmerken dat we niet de eerste generatie zijn die wordt geconfronteerd met de kwestie van ‘vaccinatiepaspoort’. De christelijke theoloog en voormalige minister-president van Nederland Abraham Kuyper schreef in 1880, zich bewust van de uitdagingen die een pokkenepidemie voor de samenleving met zich meebracht:

Van gedwongen koepokinenting mag, meê uit dien hoofde, dan ook nimmer sprake vallen. Ook onze artsen kunnen zich vergissen en de overheid mag nimmer een bepaald soort van geneeskundige zienswijzen stempelen als orthodox, en dus bindend. Buitendien, dwang kan nooit gerechtvaardigd zijn eer er ziekte is; en mag derhalve nimmer profylactisch werken. Waar dan ten derde nog bij komt, dat de overheid, wat zij ook doe, af heeft te blijven van onze lichamen. Ten vierde, de tegenspraak der consciëntie heeft te eerbiedigen. En ten vijfde, van tweeën één: Of zelve niet aan de onfeilbaarheid der vaccinatie gelooft, of, doet ze dit wel, dan ook overtolligen arbeid verricht, bijaldien ze aldus reeds beveiligden nogmaals beschermen gaat tegen een kwaad, dat op hen dan immers geen vat meer heeft. De vaccinatiebewijzen moeten derhalve, en zullen dan ook, althans van onze vrije scholen verdwijnen. Een tirannie, als in deze vaccinatiebewijzen schuilt, is, zelfs vergeleken bij een pokkenbezoeking, voor de geestelijke veerkracht der natie nog wel zoo gevaarlijk.

Kuyper, A. 1907. “Ons program” H.16 II Lijkbezorging en Epidemie § 205 Vaccinatie p.278

Destijds wat het zogenaamde ‘pokkenbriefje’ een voorwaarde om naar school te mogen. Sommige kinderen kregen na vaccinatie echter ernstige en soms zelfs fatale bijwerkingen (1). Ook nu zijn er weer meldingen van ernstige bijwerkingen en overlijdens na vaccinatie gedaan bij het bijwerkingen centrum Lareb (2). Het BPOC2020 onderzoekt eveneens meldingen van bijwerkingen en overlijdens. Er werden door BPOC2020 3400 meldingen ontvangen. Lareb wilde deze informatie echter niet in ontvangst nemen. Deze meldingen zullen dus mogelijk niet door het Lareb worden onderzocht. (3)

Lees meer op petities.nl