CDA – Christen-Democratisch Appèl of Appel

De afkorting “CDA” betekent “Christen-Democratisch Appèl”. Maar wat lopen Rutte en consorten dan steeds met een appel te zwaaien?

Verboden vrucht, d.i. in het algemeen iets, dat verboden, ongeoorloofd is; ook bepaaldelijk in den zin van zonde, onkuischheid; ontleend aan het verhaal, dat opgeteekend staat in Gen. III, 1-6.

Doe wat je wil eigenlijk…..

Ik beschouw de appel als vertegenwoordiger van het verlangen van de mens om zijn eigen god te zijn door middel van trots – een soort zelfbewustzijn dat de basis vormt voor “Ik heb God niet nodig, ik kan dit alleen”.

Seksles op school

Seks wordt flink gepromoot op school. Hoe vroeger hoe beter vind de Rutgers stichting. Hieronder wat twijfelachtige afbeeldingen en daaronder wat links…

seksles op school

 

Leg dit nu eens naast de grotere agenda:

Ezechiel verklaring

Aan alle leden van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Als leiders moet u zich ervan bewust zijn dat wij in overeenstemming met de Schrift regelmatig bidden voor “alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid” (1 Timoteüs 2:2 NBV). Wij bidden dagelijks voor het werk dat u doet als volksvertegenwoordigers van het volk van Nederland.

Wij schrijven u echter over een punt van grote zorg. Namelijk de introductie van het ‘vaccinatiepaspoort’ in de Nederlandse samenleving. Voor veel christenen is dit een onhoudbaar iets dat verschrikkelijke gevolgen heeft voor ons land.

Om te beginnen moeten wij opmerken dat we niet de eerste generatie zijn die wordt geconfronteerd met de kwestie van ‘vaccinatiepaspoort’. De christelijke theoloog en voormalige minister-president van Nederland Abraham Kuyper schreef in 1880, zich bewust van de uitdagingen die een pokkenepidemie voor de samenleving met zich meebracht:

Van gedwongen koepokinenting mag, meê uit dien hoofde, dan ook nimmer sprake vallen. Ook onze artsen kunnen zich vergissen en de overheid mag nimmer een bepaald soort van geneeskundige zienswijzen stempelen als orthodox, en dus bindend. Buitendien, dwang kan nooit gerechtvaardigd zijn eer er ziekte is; en mag derhalve nimmer profylactisch werken. Waar dan ten derde nog bij komt, dat de overheid, wat zij ook doe, af heeft te blijven van onze lichamen. Ten vierde, de tegenspraak der consciëntie heeft te eerbiedigen. En ten vijfde, van tweeën één: Of zelve niet aan de onfeilbaarheid der vaccinatie gelooft, of, doet ze dit wel, dan ook overtolligen arbeid verricht, bijaldien ze aldus reeds beveiligden nogmaals beschermen gaat tegen een kwaad, dat op hen dan immers geen vat meer heeft. De vaccinatiebewijzen moeten derhalve, en zullen dan ook, althans van onze vrije scholen verdwijnen. Een tirannie, als in deze vaccinatiebewijzen schuilt, is, zelfs vergeleken bij een pokkenbezoeking, voor de geestelijke veerkracht der natie nog wel zoo gevaarlijk.

Kuyper, A. 1907. “Ons program” H.16 II Lijkbezorging en Epidemie § 205 Vaccinatie p.278

Destijds wat het zogenaamde ‘pokkenbriefje’ een voorwaarde om naar school te mogen. Sommige kinderen kregen na vaccinatie echter ernstige en soms zelfs fatale bijwerkingen (1). Ook nu zijn er weer meldingen van ernstige bijwerkingen en overlijdens na vaccinatie gedaan bij het bijwerkingen centrum Lareb (2). Het BPOC2020 onderzoekt eveneens meldingen van bijwerkingen en overlijdens. Er werden door BPOC2020 3400 meldingen ontvangen. Lareb wilde deze informatie echter niet in ontvangst nemen. Deze meldingen zullen dus mogelijk niet door het Lareb worden onderzocht. (3)

Lees meer op petities.nl

Medische apartheid – Gideon van Meijeren: CDA nam initiatief

Gideon van Meijeren (FVD) voelt kamerlid Inge van Dijk (CDA) aan de tand over medische apartheid

“Het verbaasd mij dat mevrouw van Dijk haar mond vol heeft over discriminatie, terwijl het haar partij is die nota bene zelf het initiatief heeft genomen om een vorm van medische apartheid in Nederland in te voeren, op grond waarvan sinds afgelopen weekend Nederlanders massaal worden gediscrimineerd op basis van hun medische persoonskenmerken. Worden uitgesloten van grote delen van het sociaal-maatschappelijk sociale leven als zij niet vooraf met een QR-code hun gezondheidsgegevens laten scannen. En hoe verhoudt zich dit tot de selectieve verontwaardiging van mevrouw van Dijk over discriminatie?”

Wat is medische apartheid?

Vaccinatiepaspoort’ leidt tot medische apartheid
“Het ontzeggen van toegang tot een normaal sociaal leven op basis van niet-gevaccineerd zijn, leidt tot medische apartheid”. Dat zegt het Artsen Collectief naar aanleiding van de plannen van het kabinet om ‘testbewijzen op grote schaal in te kunnen gaan zetten bij het heropenen van de samenleving’. Het Artsen Collectief ziet ernstige medische en ethische bezwaren bij een dergelijk ‘vaccinatiepaspoort’ en benadrukt dat het aangaan van een medische handeling, zoals vaccinatie, altijd een vrije en persoonlijke afweging is. “Lichamelijke integriteit en zelfbeschikkingsrecht zijn grondrechten. Er mogen geen discriminatoire gevolgen aan worden verbonden”.

Demissionair minister de Jonge wil mensen met een ’vaccinatiepaspoort of –bewijs’ nog voor de zomervakantie ‘meer vrijheid geven’. Ze krijgen dan onder andere toegang tot evenementen, musea, horeca of sport. Ook is het plan via die weg fysiek onderwijs te kunnen laten volgen. Het Artsen Collectief heeft meerdere medische en ethische bezwaren bij een dergelijk ‘vaccinatiepaspoort’.

Lees meer op: https://artsencollectief.nl/vaccinatiepaspoort-leidt-tot-medische-apartheid/

Het gezin als hoeksteen van de samenleving

Ouders zijn verantwoordelijk voor de seksuele opvoeding van kinderen. Niet de staat, die via het onderwijs allerlei perverse ideeën uitstrooit over minderjarigen. Hongarije is wakker!

Deze linkse woke cultuur is voor gelijkheid en inclusiviteit en diversiteit maar vergeet daarbij dat de leeftijdsgrens zo ook wordt genegeerd. Zie je het voor je zo’n ouwe vent met je dochter of zoon, gewoon omdat het hip is? In Finland slapen ze blijkbaar net zo als in Nederland.

Reformatorisch Dagblad: Hongaarse ambassadeur hekelt hedendaags liberalisme

„De huidige linkse campagne tegen Hongarije gaat over een wet om pedofielen zwaar te bestraffen en onze kinderen te beschermen. Er staat geen enkel punt in deze wetgeving dat in strijd is met welke Europese wet dan ook. Hij verkondigt simpelweg dat alleen ouders kunnen beslissen over de seksuele vorming van hun kinderen”, aldus de ambassadeur. (András Kocsis)

Het hedendaagse liberalisme draait om intolerantie en wil „een hegemonie van opinie in plaats van een pluralisme aan ideeën”, stelt hij. „Westerse Europeanen willen leven in een postnationale en post-christelijke wereld. Wij respecteren die keuze. Maar zij willen meer dan dat: zij willen dat wij ook zo gaan leven. Het debat over de toekomst van Europa – dat wil zeggen, onze kinderen is begonnen. Wij zijn er klaar voor.”

https://www.rd.nl/artikel/932786-hongaarse-ambassadeur-hekelt-hedendaags-liberalisme

Hongarije beschermt haar kinderen

Mark Rutte huilt omdat Hongarije dwarsligt in de EU. En waarom? Hongarije laat geen pedofiel lesmateriaal toe op scholen.

Kovács Zoltán
Zoltán Kovács

“Als het gaat om de bescherming van onze kinderen, lijdt het geen twijfel: we hebben nultolerantie voor pedofielen en we staan er ook op dat het onderwijzen van kinderen over seksuele geaardheid moet worden beschermd als het enige recht van ouders.” Aldus Zoltan Kovacs, Staatssecretaris voor Internationale Communicatie en Betrekkingen, Internationaal woordvoerder, Kabinet van de Eerste Minister van Hongarije.

“Elk kind heeft recht op de bescherming en zorg die nodig zijn voor zijn of haar goede fysieke, mentale en morele ontwikkeling – dit is vastgelegd in de Hongaarse Grondwet. De negende wijziging van de Hongaarse grondwet, die afgelopen december werd aangenomen, waarborgt het recht van een kind om bij de geboorte te worden geïdentificeerd op basis van zijn of haar biologische geslacht en een opvoeding op basis van de Hongaarse constitutionele identiteit en de christelijke cultuur.

En nu zal een nieuwe wet, gisteren aangenomen door de Nationale Assemblee, de bescherming van kinderen verder versterken: het Hongaarse wetboek van strafrecht zal strenger worden in het geval van zedendelinquenten, met hogere straffen en geen verjaringstermijn voor de ernstigste misdaden. Bovendien zal er een register van pedofiele delinquenten worden gecreëerd om te voorkomen dat ze werken in banen waar ze kinderen zouden ontmoeten. In het licht van de recente kritiek van stemmen van de oppositie kan men alleen maar hopen dat dit helemaal niet onaanvaardbaar is.

De wet verbiedt ook dat homoseksualiteit en geslachtsverandering aan minderjarigen wordt getoond of gepromoot en staat alleen geregistreerde NGO’s toe om informatie over deze onderwerpen te verstrekken. Ja, wij denken dat dit nodig is om kinderen te beschermen in hun seksuele ontwikkeling. We zijn ook van mening dat bepaalde inhoud alleen op een geschikte leeftijd moet worden geïntroduceerd in het belang van een gezonde psychologische en mentale ontwikkeling van kinderen.

Het wetsvoorstel dient eigenlijk om een eerdere wet te wijzigen (Wet XLVIII van 2008 betreffende de basisvereisten van en bepaalde beperkingen op commerciële reclameactiviteiten), die de weergave aan minderjarigen al verbood van reclame die seksualiteit op zich verbeeldt of afwijking van genderidentiteit populair maakt toegewezen bij geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit. Er is dus echt niets nieuws: we verhogen gewoon de bescherming van een kwetsbare groep – iets wat de oppositie probeert te dwarsbomen.

In plaats van de strijd aan te gaan met de genderideologie, zijn we gefocust op de belangrijke dingen: de bescherming en gezonde ontwikkeling van kinderen in Hongarije en het behoud van het recht van ouders om hun kinderen over deze gevoelige zaken te onderwijzen.”

Lees het hele artikel op: https://abouthungary.hu/blog/were-not-going-to-apologize-for-protecting-our-children

Normaliseren van pedofilie; zijn dit de nieuwe waarden van het CDA?

LHBTI, LGTBQ, LGTBQ+, LGBTQQIAAP …. Het zijn zomaar wat afkortingen van seks met jan en alleman. Het moet allemaal kunnen. Wat de meeste mensen niet doorhebben dat het onderdeel is van een agenda. En die agenda heet: seks met kinderen normaliseren.

Pride Month 2021

Het World Economic Forum staat bol van de ‘inclusief’ berichten. Er mag niet gediscrimineerd worden tegen ‘afwijkende’ seksuele voorkeuren. Wat er niet bij gezegd wordt is dat seks met kinderen straks ook moet kunnen. Kinderen op lagere en middelbare scholen worden al ingepeperd met inclusiviteit. Alles moet kunnen en masturberen doen de docenten ook maar wat graag voor.

Seks met kinderen normaliseren – onderdeel de Global Agenda

Niets aan de hand zou je misschien zeggen, totdat blijkt dat het uiteindelijke doel is dat de leeftijd van ‘consent’, het instemmen te vervagen. Seks met kinderen normaliseren is al in volle gang.

Seks met minderjarigen is in Nederland ten strengste verboden. Iedere ontuchtige handeling waarbij een kind van jonger dan 16 jaar betrokken is, wordt een volwassene dan ook zwaar aangerekend. Dwang is hierbij van secundair belang; dat wil zeggen dat een volwassene ook strafbaar is wanneer de minderjarige met het seksueel contact heeft ingestemd of hier zelf het initiatief toe heeft genomen. En nu juist om dat laatste gaat het. Door het normaliseren wordt de grens tussen eigen initiatief en dwang, onduidelijk. Zo krijgen volwassenen vrijer spel. Het kind heeft immers op school geleerd dat het allemaal moet kunnen. En dat je een goed mens bent als je ‘inclusief’ denkt. Dat betekent, inclusief seks met kinderen.

Normaliseren

De afkortingen LHBTI, LGTBQ, LGTBQ+, LGBTQQIAAP

LGBT+ is een “inclusieve” manier om alle verschillende identiteiten in het langere acroniem weer te geven, maar hier is een overzicht van wat elk van de letters in LGBTQQIAAP betekent.

 • L – lesbienne: een vrouw die zich aangetrokken voelt tot andere vrouwen
 • G – homo: een man die zich aangetrokken voelt tot andere mannen of in het algemeen tot mensen die zich als homoseksueel identificeren
 • B – biseksueel: een persoon die zich aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen
 • T – transgender: een persoon wiens genderidentiteit verschilt van het geslacht dat de dokter op zijn geboorteakte heeft gezet
 • V – queer: oorspronkelijk gebruikt als een haatterm, sommige mensen willen het woord terugvorderen, terwijl anderen het aanstootgevend vinden. Het kan een politiek statement zijn, suggereren dat iemand zich niet wil identificeren met “binaries” (bijvoorbeeld man versus vrouw, homoseksueel versus hetero) of dat ze zichzelf niet alleen willen labelen op basis van hun seksuele activiteit
 • Q – vragen stellen: een persoon die zijn seksualiteit of genderidentiteit nog aan het onderzoeken is
 • I – intersekse: een persoon wiens lichaam niet definitief mannelijk of vrouwelijk is. Dit kan zijn omdat ze chromosomen hebben die niet XX of XY zijn of omdat hun geslachtsdelen of voortplantingsorganen niet als “standaard” worden beschouwd
 • A – bondgenoten: een persoon die zich identificeert als hetero maar mensen in de LGBTQQIAAP-gemeenschap ondersteunt
 • A – aseksueel: een persoon die zich niet op seksuele wijze aangetrokken voelt tot mensen van welk geslacht dan ook
 • P – panseksueel: een persoon wiens seksuele aantrekkingskracht niet gebaseerd is op geslacht en zelf vloeiend kan zijn als het gaat om geslacht of seksuele identiteit

Parafilie

Parafilie (van het Griekse para (παρά) = naast, en -philia (φιλία) = houden van) is een term uit de psychiatrie voor een groep seksuele afwijkingen waarbij het erotische contact met een gelijkwaardige partner niet volstaat om seksuele opwinding en orgasme te bereiken. De parafilieën lopen uiteen van voor andere mensen geheel onschadelijke gedragingen tot zeer schadelijke, en daartoe mogelijk leidende fantasieën. Voorbeelden zijn seksuele opwinding door voorwerpen (fetisjisme), (gespeeld) agressief of vernederend gedrag, maar ook seksuele handelingen met kinderen behoren tot het spectrum. Er is sprake van een parafiele stoornis wanneer een parafilie een schadelijke uitwerking heeft op de betrokkene of derden. (Bron: Wikipedia)

Pedofielen, ook bekend als pedoseksuelen, zijn een vorm van parafilie waarbij men seksuele of romantische aantrekking ervaart tot minderjarigen onder de leeftijd van toestemming. Ze hebben ook termen als kindergender en ageflux bedacht om hun aantrekkingskracht op minderjarigen te beschrijven en als een poging om de LGBTQ+-gemeenschap binnen te sluipen.

Pedogender Parafilie

Wie stuurt deze agenda?

De dochter van Klaus Schwab, Nicole Schwab, is de oprichter van het Gender Equality Project (EDGE – Economic Dividends for Gender Equality – is the global business certification standard for gender equality). Zij legt de wereldwijde missie van haar organisatie uit om de genderkloof te onderzoeken en de kloof te dichten tussen …

Nicole Schwab

Dit is Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) waar Rutte, Kaag, Hoekstra, Ploumen, Halsema, De Jonge, Maxima en co achteraan lopen, naar luisteren en zelfs zijn orders uitvoeren in Nederland.

Klaus Schwab
Klaus Schwab

Intersectional Equality

Ook zo’n prachtig woord dat heel sociaal klinkt, maar ook een roadmap is naar…..

Intersectionaliteit erkent dat de identiteit van mensen en sociale posities worden gevormd door meerdere factoren. Onder andere iemands leeftijd, handicap, etniciteit, geslacht, genderidentiteit, religie en overtuiging, seksuele oriëntatie en sociaaleconomische achtergrond bijdragen aan hun unieke ervaringen en perspectieven. Het zijn allemaal stapjes, zorgvuldig uitgestippeld om straks elke seksuele oriëntatie algemeen geaccepteerd te maken. Inclusief seks met minderjarigen.

Joe Biden’s LGBT Executive Order: gelegaliseerde pedofilie

Biden’s executive order (E.O.) richt zich op “discriminatie” op basis van “genderidentiteit en seksuele geaardheid”. Overal waar bestaande statuten of voorschriften “seksdiscriminatie” verbieden, instrueert de E.O. instrueert alle federale agentschappen om de regelgeving zo nodig te herzien en te herzien om “genderidentiteit en seksuele geaardheid” op te nemen.

Wat is precies “seksuele geaardheid”? De wet van Massachusetts bevat een verontrustende hint van wat er op onze weg zou kunnen komen als Biden’s E.O. en de Wet op de Gelijkheid worden gehandhaafd: gelegaliseerde pedofilie. Waar de wet van Massachusetts “seksuele geaardheid” vermeldt (als beschermd tegen discriminatie), wordt de term onmiddellijk gevolgd door de zinsnede, “die geen personen omvat van wie de seksuele geaardheid minderjarige kinderen als het seksobject omvat.” Het is duidelijk dat pedofilie als een seksuele geaardheid kan worden beschouwd.

Bron: https://www.americanthinker.com/articles/2021/01/bidens_lgbt_agenda_pedophilia_coming_down_the_pike.html.

Leven zonder conflict, hoe doe je dat?

Het valt niet mee vandaag de dag om zonder ruzie de dag door te komen. Of zonder een irritatie, een ergernis, een verwijt of gemopper. Kun je dat ook omdraaien in bijvoorbeeld:

 • Laat uw licht schijnen voor de mensen.
 • Beminnen als het licht van zijn ogen.
 • Ik zie het licht.
 • etc.

Maar hoe doe je dat? Hoe kun je in vrede leven als het oorlog is in jezelf? Kun je de innerlijke criticus omdraaien in een liefdevolle ouder of medemens?